Newyddion

27 Gorffennaf, 2021

< BACK

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Health Technology Wales are hiring.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Uwch Reolwr Rhaglen profiadol a brwdfrydig ymuno â’n tîm sy’n tyfu yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i ni ddatblygu ein cyfnod cyffrous nesaf.

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod y prosiectau wedi’u cysoni â’n strategaeth a’n hamcanion sefydliadol sydd yn cael eu hamlinellu yng Nghynllun Strategol HTW.

Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Gyfarwyddwr HTW, ac yn rheoli aelodau o dîm Swyddfa’r Rhaglen HTW yn uniongyrchol, ac yn sicrhau bod holl aelodau o staff y rhaglenni a’r prosiectau yn cael eu blaenoriaethu a’u defnyddio’n briodol, i sicrhau bod tri chylch gwaith allweddol HTW yn cael eu cyflawni; Nodi, Arfarnu a Mabwysiadu technolegau sydd ddim yn feddyginiaethau.

Bydd deiliad y swydd yn aelod allweddol o’r Uwch Dîm Rheoli, ac yn darparu’r arweinyddiaeth, y rheolaeth a’r weledigaeth sydd eu hangen i sicrhau bod gan y sefydliad reolaethau gweithredol, gweithdrefnau gweinyddol a phrosesau adrodd sefydliedig ac addas, a systemau i sicrhau rheolaeth ariannol a gweithredu effeithiol, er mwyn cyflawni cylch gwaith a nodau strategol HTW.

Mae’r rôl yn gyfrifol am oruchwylio swyddogaethau Swyddfa’r Rhaglen HTW, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gyllid, adnoddau dynol, llywodraethu, cyfreithiol, eiddo, technoleg gwybodaeth, caffael, cyflenwi gwasanaethau a rheoli prosiectau,  gyda phwyslais cyffredinol ar gydymffurfio a llywodraethu yn unol â’r gofynion lletya ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (VUNHST). Mae canllawiau a gwybodaeth HTW yn cael eu rhannu ar draws GIG Cymru a grwpiau ehangach o randdeiliaid. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio’r swyddogaeth gyfathrebu o fewn y sefydliad, ac yn sicrhau bod prosesau cyfathrebu cymdeithasol a digidol yn diogelu enw da HTW.

Bydd llwyddiant y rôl yn cael ei asesu yn erbyn perfformiad busnes, ariannol a chydymffurfio HTW, gan gynnwys cyflawni’r cynllun strategol a’r cynigion gweithredu a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.

Dyddiad cau: 22/08/21

Cliciwch yma – darllenwch yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.