Newyddion

27 Hydref, 2020

< BACK

Y canllaw a gyhoeddwyd: Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI)

Heddiw, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Canllaw cenedlaethol ar fewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI).

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost TAVI ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolradd.

Daeth ein Panel Arfarnu i’r casgliad nad ydy’r dystiolaeth o ran effeithiolrwydd cost yn cefnogi’r achos dros fabwysiadu TAVI fel mater o drefn ar hyn o bryd.

Nid oedd TAVI yn israddol i weithdrefn amnewd falf aorta llawfeddygol (SAVR) ar gyfer marwolaethau o bob achos, marwolaethau cardiaidd neu strôc sy’n analluogi, ac mae’n dangos gwelliannau tebyg mewn symptomau ac ansawdd bywyd. Dangosodd dadansoddiad cost a defnyddioldeb a ddatblygwyd gan HTW, bod TAVI yn annhebygol o fod yn gost effeithiol ymhlith y grŵp cleifion hwn. Dylanwadwyd ar y canlyniad effeithiolrwydd cost yn bennaf gan gost y falf TAVI.

Mae stenosis Aorta (AS) yn rhwystro llif gwaed arferol ar draws y falf aorta. Mae TAVI yn weithdrefn amgen y gellir ei defnyddio ar gyfer pobl sydd â risg cynyddol mewn llawdriniaeth ac ar hyn o bryd, mae’n opsiwn triniaeth ar gyfer achosion na ellir eu trin â llawdriniaeth neu sy’n risg llawfeddygol uchel yng Nghymru. Rydym wedi arfarnu’r pwnc hwn, gan fod mwy o ffocws yn cael ei roi ar ddefnyddio TAVI mewn poblogaethau risg is neu ganolradd.

Awgrymwyd y pwnc drwy Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.

Statws ein Canllawi yw y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r canllaw hwn, neu gyfiawnhau pam na gafodd y canllaw ei ddilyn. Byddwn yn arfarnu mabwysiadu ac effaith ein Canllaw.

Rydym wedi cyhoeddi Canllaw, Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth (EAR), Adroddiad Archwilio Pwnc a chrynodeb iaith blaen ar gyfer y pwnc hwn. Cliciwch yma i ddarllen am y pwnc hwn.

Mae Panel Arfarnu HTW yn ystyried tystiolaeth arfarnu yng nghyd-destun GIG Cymru, ac yn cynhyrchu Canllawiau HTW. Mae’r panel yn ein helpu i nodi pynciau pwysig, gwerthuso’r nifer sy’n manteisio ar ganllawiau, ac yn hwyluso ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae ganddo gynrychiolaeth amlddisgyblaethol, ar draws Cymru gyfan. Dysgwch fwy am ein Proses Arfarnu.